Vedlejší specializace – komerční jazyky

Profil vedlejší specializace:

Vedlejší specializace Komerční jazyky je určena studentům, kteří si chtějí aktivně prohloubit své znalosti dvou cizích jazyků a rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalosti kulturních a hospodářských specifik vybraných regionů světové ekonomiky, ve kterých se tyto jazyky používají. Studium poskytuje pokročilé znalosti kulturních, historických, politických a hospodářských reálií nutných k podnikání na trhu USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Latinské Ameriky a Ruska, a to v závislosti na volbě a zájmu studenta. Studenti vedlejší specializace zároveň prohlubují své odborné jazykové znalosti a získávají i pokročilé dovednosti v psaní odborných textů ve dvou světových jazycích. Zkušenosti lze získat i v zahraničí.

Absolventi rozumějí současnému vývoji a jsou schopni podrobně rozebrat situaci v daných zemích, jejich vzájemné vztahy a kulturní specifika. Studium této specializace je vhodné pro působení v oblasti zahraniční politiky a obchodu, diplomacie, resp. ekonomické diplomacie, tedy všude tam, kde hraje důležitou roli komunikace v cizích jazycích. Odborné jazykové výuce související s probíranými tématy je věnována velká pozornost. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v diplomacii, ve firmách podnikajících na zahraničních trzích, ve firmách se zahraniční účastí i v mezinárodních organizacích.

Okruhy ke státní zkoušce jsou zveřejněny v sylabu předmětu.

Výstupy z učení:

Odborné znalosti

Absolvent zná:

 • zásady odborné písemné a ústní komunikace, s důrazem na odborné, strategické a sociokulturní rysy odborné komunikace a interkulturní odlišnosti dané jazykové oblasti;
 • odbornou terminologii svého oboru, včetně frazeologismů, a zásady odborného stylu cizího jazyka, včetně gramatických jevů typických pro odborný jazykový projev mluvený i psaný
 • kulturní a civilizační specifika vybraných zemí, tradice jejich zahraniční a hospodářské politiky;
 • současné trendy ve vývoji společnosti daných zemí (multikulturalismus, kulturní specifika, odlišnosti v obchodním jednání atd.).

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • číst s porozuměním odbornou literaturu ve dvou světových jazycích;
 • formulovat odborné písemné a ústní projevy ve dvou světových jazycích, gramaticky správně a na odpovídající stylistické úrovni;
 • zvolit a používat vhodné komunikační a argumentační strategie;
 • prezentovat své názory a obhajovat je v mezinárodním prostředí, a to s respektem ke kulturním odlišnostem a zvyklostem daných zemí.

V rámci vedlejší specializace komerční jazyky nabízí katedra ruského jazyka tyto kurzy:

2RU501 – Cílem kurzu je rozvoj všeobecných jazykových kompetencí, rozšíření a prohloubení znalostí terminologie v oblasti obchodu a mezinárodních vztahů, zdokonalení písemného i mluveného projevu. Orientace v základních reáliích současného ekonomického dění v Rusku a ve světové ekonomice. Zahraniční obchod ČR a RF, EU a Rusko, e-business, informační technologie, výstavnictví, mezinárodní ekonomická spolupráce, bankovnictví.

Okruhy ke státní zkoušce jsou zveřejněny v sylabu předmětu

2RU502 – Kurs se zaměřuje na nácvik psaného projevu v ruském jazyce. Vychází z práce s obecnými a odbornými texty. Důraz je kladen na upevnění gramatiky, slovní zásoby a stylistiky související s psaním a překladem odborných textů.

Okruhy ke státní zkoušce jsou zveřejněny v sylabu předmětu

2RU401 – Kurz je zaměřen na prohloubení jazykových kompetencí a znalostí reálií, získání uceleného přehledu o rozvoji ruské ekonomiky na pozadí historického vývoje. Rozvíjení schopnosti práce s cizojazyčnou odbornou literaturou, odborným ekonomickým tiskem.

Diplomová práce

V rámci vedlejší specializace 2KJ lze zpracovávat diplomovou práci také v jednom ze studovaných jazyků, je nutné absolvování jazykového certifikátu na úrovni C1. Platí přitom obecné podmínky pro psaní práce v rámci vedlejší specializace.

Okruhy ke zkoušce z 2RU401

 1. Государственно – административное устройство России.
 2. Политическая система Российской Федерации.
 3. Международное положение России.
 4. Современная Россия и объединённая Европа.
 5. Система образования в России.
 6. Макроэкономика и микроэкономика России (на конкретных примерах).
 7. Россия – многонациональное государство. Российский опыт решения национальных проблем.
 8. Основные этапы развития российской цивилизации.
 9. Политическая и экономическая история России в XX веке.
 10. Инвестиционный климат в России.
 11. Экономические форумы в России (Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток).
 12. Государственные корпорации и их роль в экономике России.
 13. Российский импорт.
 14. Российский экспорт.
 15. Сельское хозяйство России и его перспективы.

Okruhy ke zkoušce z 2RU501

 1. Чешско-российские экономические отношения на современном этапе
 2. Международное экономическое сотрудничество, основные формы
 3. Главные секторы экономики России
 4. Банки как составная часть экономики, важные российские банки
 5. Евросоюз и Россия, актуальное положение, влияние санкций на экономику
 6. Электронный бизнес и электронная торговля, оцифровка госуправления
 7. Реклама как система маркетинга
 8. Актуальные вопросы экономики России, экономические санкции и программа импортозамещения
 9. Внешняя торговля Чешской Республики, основные статьи экспорта и импорта
 10. Информационное общество, ИКТ, НИОКР
 11. Основные статьи российского экспорта и импорта, актуальные вопросы внешней торговли
 12. Россия: Основная характеристика с социальной и демографической точки зрения
 13. Российская внутренняя торговля, принципы организации зон торговли
 14. Актуальные вопросы охраны окружающей среды, обеспечение устойчивого развития
 15. Социо-культурные отличия между Чехией и Россией. Особенности ведения переговоров с российским деловым партнёром